Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, ZÁKONA Č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CEKARE, spol. s r.o., IČ: 64939316, se sídlem Praha 4, Na Dvorcích 121/23 (provozovna Praha 4, Antala Staška 22), zaps.. v OR vedeného Městským soudem  v Praze, v oddílu C, vložce 42005 (dále jen CK CEKARE) a zákazníkem se vedle jednotlivých ustanovení uzavřené smlouvy o zájezdu resp. smlouvy o jednotlivé službě cestovního ruchu a příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, řídí též těmito Obchodními podmínkami (dále jako „OP“).

     CK CEKARE si vyhrazuje v odůvodněných případech právo uvést v prodejních materiálech (katalogy, dodatečné nabídky) odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito OP.

     Je-li v těchto obchodních podmínkách hovořeno o Zájezdu, rozumí se tím, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, vedle zájezdů ve smyslu ust. § 2521 občanského zákoníku též jednotlivé služby cestovního ruchu (dále jako „SCR“) nebo individuální zájezdy, které je možno objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK CEKARE a také u všech obchodních zástupců CK CEKARE, (dále jen „Obchodní zástupce“). Za CK CEKARE i Obchodního zástupce jednají se zákazníky příslušní pracovníci CK CEKARE, resp. Obchodního zástupce. Je-li v těchto OP hovořeno o CK CEKARE, rozumí se tím též Obchodní zástupce, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak nebo nevyplývá-li toto z kontextu daného ustanovení.

     V případě zakoupení Zájezdu u Obchodního zástupce je CK CEKARE, v naléhavých situacích z důvodů operativnosti, oprávněno jednat přímo se zákazníkem.

     Osoby mladší 18 let mohou uzavírat smlouvy o Zájezdu s CK CEKARE pouze se souhlasem zákonného zástupce. Osobám starším 70 let doporučujeme konzultovat čerpání Zájezdů s ošetřujícím lékařem.

     Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy o Zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a CK CEKARE.

 

 1. SMLOUVA O ZÁJEZDU

     Smlouvou o Zájezdu (dále jako SZ) se CK CEKARE zavazuje, že zákazníkovi poskytne Zájezd se zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu. Potvrzením SZ vzniká smluvní vztah mezi CK CEKARE a zákazníkem, který se řídí vedle ustanovení sjednaných v příslušné SZ i těmito OP.

 

 1. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

     Smluvní vztah mezi CK CEKARE a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem a odpovědným pracovníkem CK CEKARE, podepsané písemné SZ. Smlouvu lze uzavřít též ve formě e-mailu, kdy zákazník zašle podepsanou a vyplněnou SZ a tuto CK CEKARE potvrdí. Okamžikem potvrzení e-mailové objednávky zákazníka ze strany CK CEKARE, se SZ, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto OP, stává závaznou, a to jak pro zákazníka a tak i pro všechny další osoby (spolucestující) uvedené ve SZ.

     Za plnění práv a povinností všech osob uvedených ve SZ ručí zákazník, který smlouvu uzavřel, tedy objednatel. Objednatel stvrzuje svým podpisem SZ skutečnost, že je oprávněn jednat za osoby spolucestujících. Objednatel svým podpisem potvrzuje skutečnost, že od CK CEKARE obdržel v požadovaném rozsahu a množství veškeré informace a materiály, které je mu CK CEKARE povinna poskytnout, a tyto považuje za zcela srozumitelné a dostatečné, zejména prohlašuje, že mu byly ze strany CK CEKARE sděleny ještě před uzavřením SZ údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, stejně jako mu bylo sděleno, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.

     Zákazník je povinen SZ vyplnit pravdivě a úplně a nezamlčet CK CEKARE žádné okolnosti a skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností zákazníka nebo CK CEKARE ze SZ.

     Zákazník bere na vědomí, že katalogy Zájezdů CK CEKARE jsou vydávány v časovém předstihu a není možné ze strany CK CEKARE vyloučit, že neobsahují aktuální údaje o daném Zájezdu. CK CEKARE si z výše popsaného důvodu vyhrazuje právo před uzavřením SZ oznámit zákazníkovi případné změny údajů uvedených v katalogu Zájezdů CK CEKARE. V případě, kdy se údaje týkající se specifikace Zájezdu v SZ a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené v SZ. Povinnost závazné rezervace Zájezdu ve prospěch zákazníka vzniká CK CEKARE okamžikem, kdy oprávněný pracovník    CK CEKARE přijme řádně vyplněnou a podepsanou SZ a minimální zálohu dle čl. 6 písm. a) OP. Právo zákazníka čerpat Zájezd vzniká až okamžikem zaplacení úplné ceny Zájezdu.

 

 1. SJEDNANÉ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

     Pro určení obsahu smlouvy o Zájezdu je závazný popis jednotlivých SCR uvedený ve SZ, odvozený z katalogové nebo dodatečné nabídky CK CEKARE. Případné změny SZ oproti katalogu nebo dodatečné nabídce musí být písemně uvedeny ve SZ nebo dodatku ke SZ, potvrzeny CK CEKARE a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.

     Délka trvání smlouvou poskytnutého Zájezdu je určena termíny uvedenými ve SZ. Upřesňující informace k Zájezdu jsou uvedeny v pokynech k zájezdu, které zákazník obdrží nejpozději 7 dnů před započetím Zájezdu (dále jako „Pokyny k Zájezdu“).

 

 1. A) UBYTOVÁNÍ

     Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v den příjezdu ubytováni nejdříve v 17 hodin a v den odjezdu musí opustit ubytování nejpozději do 10 hodin (v některých případech již v 9 hodin). Konkrétní podmínky příjezdových a odjezdových dnů obdrží zákazník v Pokynech k Zájezdu.

     Časný příjezd, či pozdní odjezd není důvodem k poskytnutí ubytování v dřívějších denních hodinách, případně k prodloužení termínu odevzdání ubytování.

     Rozdělování ubytovacích kapacit probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů (ubytovatelů)  v místě pobytu a CK CEKARE nemůže ovlivnit, tj. zejména v době zahájení pobytu urychlit přidělení příslušného ubytování nebo v době ukončení pobytu oddálit vrácení a převzetí ubytování. Za případné prodlení způsobené ze strany poskytovatele ubytování CK CEKARE neodpovídá.

 

 1. B) DOPRAVA

     Zákazníci jsou povinni dostavit se na místo odjezdu včas podle informací, které obdrží v Pokynech k Zájezdu před odjezdem. U autokarových Zájezdů je za platné místo nástupu považováno místo, které je uvedeno na SZ. Jakákoliv změna je možná pouze na základě písemného potvrzení CK CEKARE.       CK CEKARE organizuje u autokarových Zájezdů svozy/rozvozy z určených míst do uzlových odjezdových míst. Podmínky realizace svozů/rozvozů jsou uvedeny v katalogu, dodatečné nabídce nebo si je zákazník může vyžádat při rezervaci Zájezdu. CK CEKARE si vyhrazuje právo zajišťovat svozy/ rozvozy osobními automobily, mikrobusy nebo v rámci dopravy jiného Zájezdu. CK CEKARE tímto upozorňuje zákazníka, že v některých případech zákazník bude v rámci svozu/rozvozu muset přestupovat. Pokud není naplněn minimální počet osob pro realizaci svozu/rozvozu, může CK CEKARE změnit zajištění svozu/rozvozu na využití veřejné hromadné dopravy (meziměstské autobusy, vlak, metro). V takovém případě CK CEKARE do 14 dnů po ukončení Zájezdu zákazníkovi vrátí příplatek za svoz/rozvoz.

      Za zpoždění dopravy nemůže CK CEKARE poskytovat záruky. CK CEKARE neodpovídá za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou zákazníkovi v souvislosti se zpožděním dopravy.

  

 1. CENOVÉ PODMÍNKY

      Ceny Zájezdu nabízeného CK CEKARE jsou cenami smluvními, sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK CEKARE. Ceny Zájezdů poskytovaných CK CEKARE jsou uvedeny v katalogu nebo       v dodatečných či individuálních nabídkách. Cenou Zájezdu se rozumí cena Zájezdu, uvedená v SZ podepsané zákazníkem a potvrzená ze strany CK CEKARE. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré ceny Zájezdů, jsou kalkulovány kursem zahraničních měn, který je platný v době, kdy jsou tyto materiály (např. katalogy) dávány do tisku. V případě, že dojde ke zvýšení příslušného kursu zahraniční měny       o více než 10 % vůči české koruně, CK CEKARE si vyhrazuje právo zvýšit ceny o skutečný kursový rozdíl. O této změně ceny Zájezdu bude zákazník neprodleně informován. CK CEKARE má právo na jednostranné zvýšení ceny nejpozději do 21. dne přede dnem zahájení Zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, nebo kdy došlo ke změně příslušného kursu zahraniční měny o více než 10 % vůči české koruně. Takto upravené ceny Zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které do té doby zákazník nečerpal a na které se cena vztahuje. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK CEKARE zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením Zájezdu.  Je-li CK CEKARE nucena zvýšit cenu Zájezdu za jiných, než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu SZ.

     Náklady CK CEKARE na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník touroperátora požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu nebo ceny za jednotlivou SCR. Případné slevy, vyhlášené CK CEKARE po datu podpisu smlouvy o zájezdu nebo jednotlivé SCR mezi zákazníkem a CK CEKARE, nezakládají právo zákazníka žádat dodatečné poskytnutí slevy z již sjednané ceny.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

      CK CEKARE vzniká právo na zaplacení ceny Zájezdu před jeho poskytnutím a zákazník má naopak povinnost uhradit cenu Zájezdu před jeho poskytnutím.

 

     Zákazník je povinen zaplatit cenu Zájezdu ve formě záloh splatných v datech dle uzavřené SZ.

Je-li to stanoveno v SZ, zákazník je povinen zaplatit:

 a) při podpisu SZ první splátku zálohy na cenu Zájezdu ve výši 50% z ceny Zájezdu a dále doplatek ceny Zájezdu nejpozději do 30 dnů před zahájením čerpání služeb dle SZ.

b) při podpisu SZ 100% ceny Zájezdu.

 

     Volba varianty dle písm. a) – b) tohoto článku OP náleží CK CEKARE, kdy CK CEKARE přihlédne zejména ke konkrétním podmínkám daného Zájezdu, jeho ceně nebo časovému úseku mezi uzavření SZ a začátkem čerpání služeb.

 

     V případě úhrady Zájezdu v termínu kratším než 14 dní před nástupem k čerpání služeb, je zákazník povinen úhradu Zájezdu provést hotovostním vkladem přímo na účet CK CEKARE nebo Zájezd zaplatit  v hotovosti v kanceláři CK CEKARE. Zálohu nebo cenu Zájezdu v plné výši je zákazník oprávněn uhradit ve všech prodejních místech CK CEKARE, tj. též u obchodních zástupců CK CEKARE. V případě, že zákazník nezaplatí cenu Zájezdu nebo jednotlivou splátku ceny Zájezdu v termínu uvedeném v SZ, nemá zákazník nárok účastnit se Zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb (voucher) bude zákazníkovi předán až po úplném zaplacení ceny zájezdu.

 

 1. A) ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

     V případě, že zákazník zálohu z ceny Zájezdu nebo doplatek ceny Zájezdu nezaplatí řádně a včas, CK CEKARE má právo od SZ odstoupit, když v takovém případě se při odstoupení uplatní pravidla dle   čl. 9 OP. Nezaplacením ceny Zájezdu ani pět dnů před plánovaným čerpáním první sjednané služby dle SZ, pozbývá SZ účinnosti. Zákazník je v takovém případě povinen zaplatit CK CEKARE stornopoplatky dle čl. 9 OP.

     Zákazník je povinen CK CEKARE na požádání předložit doklady o zaplacení objednaných SCR. Porušení tohoto závazku zakládá právo CK CEKARE odstoupit od SZ.

 

 1. B) INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEZD

     U poskytování Zájezdů označených jako „Individuální Zájezd“ je CK CEKARE oprávněna účtovat při převzetí předběžné objednávky (s přesným rozsahem požadovaných služeb) nevratný manipulační poplatek až 300 Kč/os., jehož účelem je částečné krytí nákladů, které CK CEKARE bude nucena  v souvislosti se zajišťováním Individuálního Zájezdu vynaložit. Využije-li zákazník předložené nabídky Individuálního Zájezdu, manipulační poplatek se odečítá z ceny objednaného Zájezdu.

 

 1. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A RUŠENÍ ZÁJEZDU

     Pokud z objektivních důvodů nastanou okolnosti, které CK CEKARE brání poskytnout Zájezd dle ve smlouvě sjednaných podmínek, CK CEKARE je oprávněna navrhnout zákazníkovi odpovídající změny SZ, případně Zájezd zrušit.

Změny nebo zrušení SZ je CK CEKARE povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

     Zákazník má při zrušení Zájezdu ze strany CK CEKARE právo na vrácení již zaplacené ceny Zájezdu, nebo zálohy na cenu Zájezdu. Při podstatné změně SZ, zejména při podstatné změně programu Zájezdu, změně místa ubytování, způsobu přepravy nebo ceny Zájezdu, má zákazník právo od smlouvy odstoupit a v takovém případě i právo na vrácení zaplacené ceny Zájezdu nebo zálohy na cenu Zájezdu, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků.

     Za závažnou změnu se nepovažuje zejména změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních či bezpečnostních důvodů. CK CEKARE si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera. V takovém případě CK CEKARE garantuje ubytování, případně skipas (dle zaplacených služeb), v jiném ubytovacím zařízení minimálně ve stejné kategorii.

      Zákazník je povinen oznámit CK CEKARE zda využívá svého práva odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o změnách SZ. Neoznámí-li zákazník CK CEKARE v této lhůtě, že od smlouvy odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí.

 

ZÁJEZDY S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU

     Realizace Zájezdů zahrnujících autobusovou dopravu, uvedených v katalogové i dodatečné nabídce CK CEKARE, je podmíněna minimálním počtem 40 účastníků, není-li v konkrétním případě v propagačních materiálech CK CEKARE nebo na webu CK CEKARE uvedeno u daného Zájezdu jinak. Nebude-li naplněn minimální počet účastníků, je CK CEKARE oprávněna Zájezd zrušit. V případě individuálních pobytů a pobytů s vlastní dopravou není počet účastníků limitován. CK CEKARE je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, zrušit Zájezd, a to nejpozději 10 dní před poskytnutím první SCR.

 

 1. A) ZÁSAHY VYŠŠÍ MOCI

     Je-li uskutečnění Zájezdu ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností, jako např. válečný konflikt, zemětřesení, povstání, přírodní katastrofy, případně by byla z jiných důvodů, které nebylo možno před uzavíráním SZ předvídat, ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků, je CK CEKARE oprávněna Zájezd zrušit. V takovém případě nabídne CK CEKARE zákazníkovi jiný termín nebo jiný Zájezd. Nebude-li zákazník ochotný přijmout kteroukoliv z nabízených náhradních variant, obdrží od CK CEKARE zpět již zaplacené zálohy na cenu Zájezdu, příp. plnou cenu Zájezdu, byla–li již    z jeho strany zaplacena, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení jednání o změně termínu nebo jiné změně Zájezdu. Zákazník v takovém případě nemá nárok na žádné další náhrady. V takovém případě zákazníkovi nevznikají žádné nároky na náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

      CK CEKARE si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu nebo odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý či nepřímý dopad na kalkulaci ceny Zájezdu, nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávek, dopravních problémů a poruch, hromadných neštěstí a dalších okolností, které CK CEKARE nemůže ovlivnit. CK CEKARE nepřebírá  ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny Zájezdu.

     CK CEKARE rovněž nepřebírá odpovědnost za zrušení Zájezdu a za změny programu Zájezdu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci. V takovém případě může CK CEKARE zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi.

 

 1. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

 

 1. A) ZMĚNA TERMÍNU, MÍSTA, TYPU UBYTOVÁNÍ, DRUHU DOPRAVY

      Změna termínu, místa, typu ubytování, druhu dopravy nebo jiná změna SZ na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany CK CEKARE provedena, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Změna termínu Zájezdu, místa, typu ubytování nebo změna druhu dopravy je podstatnou změnou SZ a zákazník je povinen zaplatit CK CEKARE následující poplatky provedení změn, je-li o změnu požádáno v době:

 

 1. a) 40 a více dní před zahájením Zájezdu - 500 Kč za každou osobu a změnu SZ,
 2. b) 39 až 30 dní před zahájením Zájezdu - 50 % z ceny Zájezdu, minimálně však 500 Kč za každou změnu SZ,
 3. c) 29 až 21 dní před zahájením Zájezdu 75 % z ceny Zájezdu za každou změnu v SZ.
 4. d) 20 a méně dní před zahájením Zájezdu, změna SZ se posuzuje jako požadavek zákazníka na změnu termínu Zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování nebo druhu dopravy jako zrušení SZ ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit CK CEKARE stornopoplatky dle článku 9. OP.

 

     Při změně druhu dopravy dle SZ se poplatky platí pouze z ceny dopravy, nikoliv z ceny celého Zájezdu.

 1. B) ZMĚNA V OSOBĚ ZÁKAZNÍKA (CESTUJÍCÍHO)

     Zákazník je oprávněn písemně oznámit CK CEKARE, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba (náhradník) v oznámení uvedená. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SZ a že k ní, stejně jako k těmto OP, přistupuje na místo původního zákazníka. Dnem doručení oznámení do CK CEKARE se osoba v oznámení uvedená stává zákazníkem CK CEKARE a přistupuje na místo původního zákazníka. Za změnu jména osoby v SZ uvedené, je zákazník povinen zaplatit CK CEKARE náklady, které jí v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou, a to za každou změnu osoby (včetně dětí).

     Při změně všech osob ve smlouvě o Zájezdu zákazník souhlasí s tím, že uhradí CK CEKARE náklady, spojené se změnou SZ ve výši Kč 200,- za každou změněnou osobu.

 

 1. C) ZMĚNA POČTU OSOB VE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU

     Zákazník je oprávněn písemně oznámit CK CEKARE, změnu v počtu cestujících.

 

C.1) FIXNÍ CENA ZA UBYTOVÁNÍ

     Je-li cena za ubytování sjednána jako fixní, tedy není-li odvozena od počtu osob ubytovaných  v apartmánu a zákazník písemně požádá o snížení počtu cestujících, cena za ubytování se nemění.

C.2) CENA ZA UBYTOVÁNÍ ZÁVISLÁ NA POČTU OSOB

     Je-li cena za ubytování závislá na počtu osob a zákazník písemně požádá o snížení počtu osob  v ubytování, je zákazník povinen zaplatit CK CEKARE storno poplatek ve výši odpovídající rozdílu v původní ceně za ubytování a ceně za ubytování po snížení počtu osob zúčastňujících se Zájezdu.

Sníží-li se počet osob ve dvoulůžkovém pokoji na jednu osobu, je zákazník povinen zaplatit CK CEKARE storno poplatek minimálně ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj.

C.3) INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEZD, JEDNOTLIVÉ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

     Oznámí-li zákazník CK CEKARE snížení počtu osob zúčastňujících se Individuálního zájezdu, jednotlivé SCR nebo přepravy, hledí se na snížení počtu osob zúčastňujících Individuálního zájezdu, jednotlivé SCR nebo přepravy, jako na částečné odstoupení od smlouvy (v rozsahu služeb poskytnutých osobě, o kterou se počet účastníků snižuje) a v takovém případě se postupuje dle článku 9 OP.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA – ZRUŠENÍ ZÁJEZDU,

STORNOPOPLATKY

     Zákazník má právo kdykoliv před zahájením Zájezdu odstoupit od uzavřené SZ s CK CEKARE. Odstoupení musí být provedeno v písemné formě, když smluvní strany sjednávají, že odstoupit lze od smlouvy i v elektronické formě, kdy zákazník zašle emailem naskenované, podepsané odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného odstoupení od SZ na adresu CK CEKARE (nebo příslušnému obchodnímu zástupci CK CEKARE). Při odstoupení od smlouvy je povinen zákazník zaplatit CK CEKARE stornopoplatek z ceny Zájezdu, vždy maximálně do výše celkové ceny Zájezdu uvedenou v SZ.

     Výše storno poplatku se vypočte vždy z ceny celého Zájezdu. Je-li v této ceně zahrnuta i pobytová taxa, zahrne se do ceny Zájezdu. Platí-li se pobytová taxa až v místě pobytu, tato částka se do výpočtu výše stornopoplatku nezahrne.

     Došlo-li před zrušením Zájezdu též ze strany zákazníka ke změně SZ, výše poplatku za změnu SZ se do výpočtu výše stornopoplatku nezahrne.

     Zákazník je povinen zaplatit CK CEKARE stornopoplatek, který je splatný okamžikem odstoupení zákazníka do smlouvy. CK CEKARE má právo částku odpovídající stornopoplatku jednostranně započíst proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zaplacené zálohy na cenu Zájezdu nebo doplatku ceny Zájezdu příp. celé ceny Zájezdu, a to do výše, do které se vzájemně kryjí. Je-li stornopoplatek vyšší než uhrazená záloha na cenu Zájezdu, je zákazník povinen doplatit CK CEKARE tento rozdíl do 14 dnů od vyúčtování provedeného ze strany CK CEKARE. Zákazník je po zrušení smlouvy o Zájezdu povinen vrátit veškeré dokumenty, které od CK CEKARE převzal (voucher, doklad o pojištění) s výjimkou OP a pokynů k cestě, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po odečtení stornopoplatku ze zálohy, doplatku nebo ceny Zájezdu, obdrží zákazník přeplatek na záloze, doplatku nebo ceny Zájezdu zpět, a to formou bezhotovostního převodu na účet uvedený zákazníkem, v hotovosti nebo poštovní poukázkou nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Výše stornopoplatku se přímo odvíjí od doby, kdy CK CEKARE obdržela požadavek zákazníka na zrušení SZ.

 

      Zákazník je povinen zaplatit CK CEKARE stornopoplatek ve výši:

 1. a) 30 % z celkové ceny Zájezdu, zruší-li Zájezd 40 dní a více před jeho zahájením,
 2. b) 50 % z celkové ceny Zájezdu, zruší-li Zájezd 39 až 26 dní před jeho zahájením,
 3. c) 70 % z celkové ceny Zájezdu, zruší-li Zájezd 25 až 15 dní před jeho zahájením,
 4. d) 90 % z celkové ceny Zájezdu, zruší-li Zájezd 14 až 7 dny před jeho zahájením,
 5. e) 100 % z celkové ceny Zájezdu, zruší-li Zájezd 7 dní a méně před jeho zahájením.
 6. f) záloha ve výši ceny letenky spolu s manipulačními poplatky je nevratná

 

     Ustanovení písm. a) – e) tohoto článku OP se nepoužijí na smlouvy, jejich předmětem je obstarání Individuálních Zájezdů nebo jednotlivé SCR (vč. přepravy), kde je vyžadována ze strany poskytovatele služby platba v plné výši předem (např. zajištění speciálního skipasu). S ohledem ke skutečnosti, že v takovém případě CK CEKARE hradí danou službu v plné výši předem a sama nemá nárok na vrácení zaplacené ceny za SCR nebo Individuální Zájezd, je CK CEKARE oprávněna požadovat po zákazníkovi stornopoplatek ve výši 100% ceny SCR nebo Individuálního Zájezdu bez ohledu na dobu, kdy je ze strany zákazníka daná smlouva zrušena.

 

     Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování Zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba (odjezd či nástup na zájezd, pobyt).

     V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování v den uvedený na voucheru, nebo zmešká odjezd Zájezdu, případně byl-li zákazník ze Zájezdu vyloučen nebo se Zájezdu nezúčastní v důsledku jím dodaných nesprávných nebo neúplných údajů na smlouvě o Zájezdu, nebo v důsledku nedodržení celních, pasových, devizových nebo jiných právních přepisů, nemá zákazník nárok na vrácení jím zaplacené ceny za Zájezd. V případě, že zákazník v průběhu Zájezdu na základě svého přání zruší část Zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nevzniká zákazníkovi nárok na finanční náhradu za nevyčerpané SCR.

     Zruší-li zákazník účast na Zájezdu před jeho zahájením, může zákazník, uzavřel-li tzv. storno pojistku, uplatnit u pojišťovny nárok na úhradu části stornopoplatku, účtovaného CK CEKARE zákazníkovi. Zrušení účasti na Zájezdu musí pojištěný nebo oprávněná osoba (ve smyslu občanského zákoníku) prokazatelně nahlásit CK CEKARE.

Tento nárok může uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek pojišťovny pro pojištění storna Zájezdu. Podmínky pro pojištění nákladů souvisejících se zrušením Zájezdu obdrží zákazník při uzavření smlouvy o Zájezdu.

     CK CEKARE je oprávněna dle vlastní úvahy storno poplatky vymáhat či nikoliv, tedy zejména v odůvodněných případech se může CK CEKARE dohodnout se zákazníkem o tom, že stornopoplatky účtovány nebudou.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY

     Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy  nad rámec sjednané ceny za Zájezd. Zákazník je povinen své požadavky na zvláštní služby uvést  při uzavření SZ a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé ceny Zájezdu. O zajištění zvláštní služby v průběhu cesty nebo pobytu může zákazník požádat v mimořádných případech průvodce (delegáta, vedoucího Zájezdu), který se pokusí tyto zvláštní služby zprostředkovat. Úhradu v takových případech provede zákazník přímo dodavateli služby a v příslušné měně. CK CEKARE neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových služeb, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

 

 1. POJIŠTĚNÍ
 2. A) CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

      Smluvním partnerem CK CEKARE pro cestovní pojištění je ERV Evropská pojišťovna, a.s., IČ: 49240196, se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969.

Cestovní pojištění a pojištění storna Zájezdu si zákazník objednává samostatně při uzavírání smlouvy o Zájezdu.

 

 1. B) ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU

      CK CEKARE prohlašuje, že je v souladu s ustanovením zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, řádně pojištěna.

 

 1. CESTOVNÍ DOKLADY, DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ

A OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

     Zákazníci, kteří se přihlásí k Zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání Zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že spolucestující potomci musí mít při konání Zájezdu do zahraničí svůj vlastní platný cestovní doklad.

     CK CEKARE může sdělit zákazníkovi vhodným způsobem ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení. CK CEKARE dále neodpovídá za platnost dokladů potřebných k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.), tyto je zákazník povinen si obstarat vlastním přičiněním.

     V případě, že si zákazník potřebné dokumenty nezajistí a nemůže se z tohoto důvodu Zájezdu účastnit, nahlíží se na tyto okolnosti stejně jako by zákazník od SZ odstoupil, když v takovém případě postupuje CK CEKARE dle čl. 9 OP).

      Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy ČR, stejně jako právní předpisy každé navštívené země včetně zemí tranzitních. CK CEKARE nezajišťuje vyřízení potřebných vízových formalit. Pokud zákazník závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené či tranzitní země, může být vyloučen z účasti na Zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

 

 

 1. VADY ZÁJEZDU, REKLAMAČNÍ ŘÁD

     Nemá-li Zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil, zajistí CK CEKARE nápravu.

 

 1. A) REKLAMAČNÍ ŘÁD

      Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti  CK CEKARE za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“)  v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

 B) REKLAMACE

      CK CEKARE odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2542 a násl. občanského zákoníku za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SZ. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, pověřenému zástupci CK CEKARE, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby tito mohli objektivně posoudit skutečnosti uváděné v reklamaci. CK CEKARE doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

 

 C) UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

      Zákazník je povinen uplatnit reklamaci služeb u CK CEKARE nebo příslušného Obchodního zástupce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení Zájezdu.

     Reklamaci může zákazník uplatnit ústně v prostorách CK CEKARE či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem přímo u CK CEKARE nebo Obchodního zástupce.

Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CK CEKARE zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá delegátovi  v místě Zájezdu nebo jinému zástupci CK CEKARE písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem  na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

  

 1. D) VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

      Reklamace včetně odstranění vady musí být ze strany CK CEKARE vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CK CEKARE se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

      CK CEKARE zákazníkovi vydá potvrzení o přijetí reklamace a způsobu jejího vyřízení. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu příslušných ustanovení zák. o ochraně spotřebitele.             

      CK CEKARE se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé SCR v rámci Zájezdu a škoda byla způsobena

 1. a) zákazníkem
 2. b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo
 3. c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Právní vztahy, vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

      Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. CK CEKARE doporučuje zákazníkům uzavřít jako doplňkovou službu cestovní pojištění. Informace o cenách a rozsahu poskytovaných služeb a plnění poskytne každá pobočka či obchodní zástupce CK CEKARE nebo jsou uvedeny na webu CK CEKARE.

 

 1. ZAVAZADLA

     V dopravních prostředcích zajišťovaných CK CEKARE má klient nárok na převoz: 1x zavazadlo do hmotnosti 25 kg, 1x pár lyží či snowboard, 1x příruční zavazadlo a přeskáče na osobu (není-li v pokynech na cestu uvedeno jinak). Za zavazadla navíc budou vybírat poplatky přímo dopravci při nakládání zavazadel. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK CEKARE nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce či delegáta o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů (na příslušném formuláři) a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojišťovnu. Ve výše popsaných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojišťovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení.

  

 1. ZTRÁTA DOKLADŮ

     V případě, že zákazník v průběhu Zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní), a to svým vlastním přičiněním a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce či delegáta s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náhrady CK CEKARE s touto pomocí spojené je povinen zákazník CK CEKARE uhradit.

  

 1. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

      Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v zahraničí dle počtu hvězdiček (*) neodpovídá evropským standardům. Z popisu je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera.

  

 1. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

      Zákazník je povinen uhradit veškerou škodu a újmu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení v souvislosti se Zájezdem či v průběhu poskytování služby SCR.

     CK CEKARE neodpovídá za škodu a újmu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním Zájezdu, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení odborné péče

 

 

 1. OSTATNÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

     Zákazník je dále povinen:

 1. a) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu Zájezdu,
 2. b) Zajistit pro výkon Zájezdu doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 3. c) Nahlásit účast cizích státních příslušníků na Zájezdu a doložit kopie jejich pasů,
 4. d) Dodržovat během Zájezdu začátek nočního klidu ve 22:00 hod.

 

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH

1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. 

1.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

 1.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

 1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu cekare@cekare.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 1.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

 1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 1. Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu cekare@cekare.cz nebo na mail pracovníků CK Cekare.
 2. Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 3. Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
 4. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 6. Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     Ústní informace, které zákazník obdrží v prodejním místě, nezavazují CK CEKARE více než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu Zájezdu. V případě nejasností před podpisem SZ se obraťte na pracovníky prodeje CK CEKARE, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. Podepsáním SZ vyslovuje zákazník, a to i jménem ostatních uvedených osob na SZ, souhlas s tím, aby CK CEKARE zpracovala osobní údaje za účelem nabízení služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

     Tyto OP platí pro účast na zahraničních i tuzemských Zájezdech, Individuálních zájezdech nebo při uzavření smlouvy o jednotlivé SCR v zahraničí i tuzemsku, a to z nabídky aktuálních katalogů                        i dodatečných nabídek CK CEKARE.

     CK CEKARE si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu tyto OP jednostranně změnit. V případě změn OP, CK CEKARE doručí nové znění OP zákazníkovi. Zákazník má v takovém případě právo od smlouvy, jíž jsou tyto OP součástí, odstoupit, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení nového znění OP. Nezašle-li zákazník k rukám CK CEKARE ve lhůtě dle předchozí věty písemné odstoupení od SZ, má se za to, že s novým zněním OP souhlasí, v takovém případě se stávají nové OP pro zákazníka závaznými.

      Tyto OP nahrazují okamžikem jejích vydání dříve účinné OP a jsou nedílnou součástí SZ uzavřené mezi zákazníkem a CK CEKARE. OP jsou volně k dispozici na všech prodejních místech CK CEKARE. Tyto OP CK CEKARE vstupují v účinnost ke dni podpisu a vztahují se na všechny Zájezdy, Individuální zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, organizované CK CEKARE.

 

     V Praze dne 25.5.2018