Obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CEKARE spol. s r.o.
1. Úvodní ustanovení
Smlouva o zájezdu / objednávka služeb (dále jen „smlouva“) se uzavírá v souladu s
občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. mezi cestovní kanceláří Cekare s.r.o., se sídlem Na
Dvorcích 121/23, Praha 4, IČ 649 393 16 (dále jen cestovní kancelář) a zákazníkem. Tyto
Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy a
ostatní služby cestovního ruchu pořádané nebo provozované Cekare s.r.o. a tvoří nedílnou
součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Cekare s.r.o.
2. Vznik smluvního vztahu – uzavření smlouvy
a) Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího
obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní
smlouvy a udělené plné moci v písemné formě. Zákazník je oprávněn si nechat předložit
dokument, který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat smlouvy jménem cestovní
kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván.
b) Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří vzniká na základě podepsání
smlouvy zákazníkem a následně potvrzení smlouvy cestovní kanceláří, případně jejím
zplnomocněným zástupcem.
c) Smlouva musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení
o zájezdu. Není-li smlouva vyhotovena v písemné formě, vydá cestovní kancelář
zákazníkovi písemné „Potvrzení o zájezdu“.
d) Podpisem smlouvy vzniká zákazníkovi povinnost uhradit odstupné v případě zrušení
zájezdu z jeho strany podle odstavce „Odstoupení od smlouvy“ a odstavce „Odstupné“.
e) Zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body
těchto podmínek, a to i ve prospěch dalších osob uvedených ve smlouvě, pro které
smlouvu sjednává.
f) Zákazník svým podpisem smlouvy potvrzuje, že převzal katalog (katalogem se rozumí
tištěný katalog, nabídkový leták, dodatečná nabídka, webová prezentace) a seznámil se s
popisem zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že katalog má pouze informativní charakter,
vydává se ve velkém předstihu a může podléhat změnám. Závaznou nabídku vyhotovuje
cestovní kancelář až na základě poptávky ze strany zákazníka. Konečná nabídka je uvedena
ve smlouvě. V případě, kdy se údaje v katalogu a ve smlouvě odlišují, jsou závazné údaje
uvedené ve smlouvě.
3. Cena zájezdu
a) Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve smlouvě. Slevy zákazník uplatňuje při sepsání
smlouvy. Slevy nelze uplatnit dodatečně. Případné další slevy vyhlášené cestovní kanceláří
po datu podpisu smlouvy zákazníkem nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené
ceny.
b) Cena za služby zahrnuje výhradně služby, které jsou uvedeny v odstavci „Cena zahrnuje“
nebo „Cena obsahuje“. Cena dále zahrnuje DPH a u zájezdů ve smyslu zákona č. 159/1999
Sb. povinné pojištění CK proti úpadku. K ceně zájezdu mohou být připočítány další
doplňkové služby. V zásadě platí, že služba, která není uvedena v „Cena zahrnuje“ a není
uvedena na smlouvě, nebyla objednána.
4. Platební podmínky
a) Cestovní kancelář má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.
Veškeré platby podle smlouvy se považují za uhrazené dnem připsání na účet cestovní
kanceláře, nebo zaplacením v hotovosti či platební kartou v cestovní kanceláři, nebo v
prodejně zplnomocněného prodejce (platba platební kartou nemusí být k dispozici na
všech prodejních místech).
b) Cestovní kancelář je oprávněna při podpisu smlouvy požadovat úhradu zálohy, a to ve
výši 50 % z celkové ceny za objednané služby – minimálně však 1.000,- Kč za každého
účastníka. Celková cena za objednané služby musí být uhrazena nejpozději 30 dní před
zahájením zájezdu, popř. poskytnutím první služby.
c) V případě vzniku smluvního vztahu 30 dní a méně před zahájením zájezdu, resp.
poskytnutím první služby, musí být provedena úhrada 100 % celkové ceny za objednané
služby při podpisu smlouvy nebo v době trvání rezervace.
d) Veškeré poplatky za změnu smlouvy, další poplatky, popř. odstupné jsou splatné ihned.
e) Pokud se cestovní kancelář a zákazník dohodne na platbě fakturou, stanovuje se termín
splatnosti maximálně 14 dní.
f) Úhrada cestovních služeb poukázkami, benefity či dárkovými poukazy je možná pouze v
případě, že tuto skutečnost cestovní kancelář akceptuje. Tato forma úhrady se poté řídí
pravidly cestovní kanceláře; např. cestovní kancelář může přijmout jen omezené množství
poukázek. Touto formou úhrady je možné platit pouze v provozovnách cestovní kanceláře
a pouze za zájezdy pořádané cestovní kanceláří. Poukázky a poukazy lze uplatnit pouze v
plné nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě
zákazníkova odstoupení od smlouvy, popř. zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo účtovat klientovi 12% z ceny za tyto benefity a
poukázky.
g) Za řádnou a včasnou úhradu zálohy a doplatku cestovní kanceláři odpovídá vždy
zákazník. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení celkové ceny
zájezdu. Bez zaplacení celé částky za objednané služby neobdrží zákazník cestovní pokyny
ani žádné další doklady potřebné na cestu (voucher, letenky apod.). Při nedodržení
stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář právo od smlouvy ustoupit
a zákazník je povinen uhradit odstupné dle těchto podmínek, čímž není dotčeno právo
cestovní kanceláře na náhradu škody.
5. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
a) na řádné poskytnutí ve smlouvě sjednaných a zaplacených služeb
b) na poskytnutí dodatečných informací, pokud nebyly uvedeny v katalogu a pokud jsou
cestovní kanceláři známy; především kontakt na osobu, na kterou se může zákazník obrátit
v nesnázích (např. zastupitelský úřad, zástupce cestovní kanceláře), podrobnosti o
možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu
nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
c) být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a případně
změny ceny bez zbytečného odkladu
d) zrušit svoji účast na zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu či čerpání služeb za
podmínek podle odstavce „Odstoupení od smlouvy“
e) písemně oznámit cestovní kanceláři, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v
případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou
a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení musí být doručeno do
cestovní kanceláře nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. Původní a nový zákazník
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení celkové ceny zájezdu a jsou povinni cestovní
kanceláři uhradit jakékoli náklady, které cestovní kanceláři vzniknou v souvislosti se
změnou osoby zákazníka.
f) právo na reklamaci vad podle odstavce „Vady zájezdu, odpovědnost cestovní kanceláře
za škody, reklamace“
g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech
h) při uzavření smlouvy obdržet informace o možnosti uzavření cestovního pojištění pro
případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od této smlouvy
i) obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění cestovní kanceláře
pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob
oznámení pojistné události
j) obdržet nejpozději 5 dní před zahájením zájezdu další dodatečné informace, které jsou
zapotřebí pro účast na zájezdu a které jsou cestovní kanceláři známy. Pokud se smlouva
uzavírá v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu, musí cestovní kancelář poskytnout
zákazníkovi cestovní pokyny bezprostředně po uzavření smlouvy. Pokud zákazník neobdrží
cestovní pokyny, zavazuje se kontaktovat cestovní kancelář. V opačném případě se má za
to, že zákazník cestovní pokyny obdržel. Cestovní pokyny se zákazníkovi předávají
emailem, popř. osobně v tištěné verzi (cestovní pokyny nejsou zasílány poštou). Cestovní
pokyny se neposkytují u služeb, které nejsou zájezdem dle zákona č. 159/1999 Sb. (v
tomto případě jsou potřebné informace uvedeny v nabídkových materiálech).
Zákazník je povinen:
a) poskytnout cestovní kanceláři součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a
poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě
b) předložit cestovní kanceláři doklady požadované pro zajištění zájezdu
c) zajistit si platné cestovní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro
vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.). V případě, že
víza zajišťuje cestovní kancelář, je zákazník povinen poskytnout zástupci cestovní
kanceláře cestovní pas a další požadované doklady v termínu určeném cestovní kanceláří.
Cestovní kancelář nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víza
nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto
ustanovení, nese zákazník
d) sdělit cestovní kanceláři s dostatečným předstihem veškeré požadované informace o
cestovních dokladech, se kterými pojede na zájezd, a pokud tak neučiní, uhradit z této
skutečnosti vzniklé vícenáklady
e) dodržovat zákony a pasové, celní a zdravotní předpisy země, do které cestuje. Cizí státní
příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam
cestují, a případná víza si zajistit samostatně na vlastní náklady.
f) u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu
zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
g) v případě, že osoby od 15 do 18 let cestují samostatně, musí si zajistit písemný souhlas
zákonného zástupce s uzavřením smlouvy
h) podle doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR zajistit, aby při každé cestě
nezletilého občana České republiky do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo
zákonného zástupce, měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou.
Toto doporučujeme také v případě, že s nezletilou osobou cestuje pouze jeden z rodičů
(může být vyžadován souhlas druhého rodiče).
i) zaplatit celkovou cenu zájezdu v souladu s odstavcem „Platební podmínky“
j) převzít od cestovní kanceláře cestovní pokyny, zkontrolovat je a řídit se jimi; dostavit se
ve stanoveném čase na stanovené místo srazu/odjezdu se všemi doklady požadovanými
dle cestovních pokynů (pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, nemá
zákazník nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany cestovní kanceláře)
k) řídit se ústními pokyny průvodce, technického vedoucího či delegáta v místě pobytu a
dodržovat stanovený program; v případě porušení právních předpisů nebo závažného
narušování či průběhu zájezdu je cestovní kancelář oprávněna zákazníka ze zájezdu
vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další čerpání služeb stejně tak jako nárok na úhradu
nevyužitých služeb
l) bezodkladně reklamovat veškeré závady a odchylky od objednaných služeb ihned po
jejich zjištění, nejlépe na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře a poskytnout
nezbytnou součinnost k jejich odstranění
m) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky,
dodavatele služeb cestovní kanceláře nebo ohrozit či poškodit jméno cestovní kanceláře
n) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a
jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy
o) uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu.
Pokud je zákazníkem právnická osoba, mezi její další povinnosti patří:
a) seznámit účastníky zájezdu s rozsahem objednaných služeb, těmito podmínkami a
dalšími informacemi, které od cestovní kanceláře obdrží
b) zabezpečit, aby účastníci plnili povinnosti zákazníků
c) je-li předmětem smlouvy zájezd, seznámit účastníky s dokladem o povinném pojištění
cestovní kanceláře proti úpadku
6. Práva a povinnosti cestovní kanceláře, změny sjednaných služeb
K právům a povinnostem zákazníka v odstavci „Práva a povinnosti zákazníka“ se vztahují
odpovídající práva a povinnosti cestovní kanceláře. Cestovní kancelář si vyhrazuje další
následující práva:
a) Cestovní kancelář je oprávněna provést účelné změny a odchylky od dohodnutého
obsahu smlouvy – zejména změna dopravce, změna typu dopravního prostředku a
programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např.: jiná časová
posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů). Tyto změny činí cestovní
kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu, přičemž rozsah a kvalita
poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení
uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje cestovní kancelář zákazníkovi bez
zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez
povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné.
b) Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit
hlavní náležitosti cestovních služeb zahrnutých do zájezdu a uvedených ve smlouvě, může
navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Navrhne-li cestovní kancelář změnu smlouvy, má
zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy souhlasit nebo zda od
smlouvy odstoupí, aniž by musel platit odstupné. Návrh na změnu smlouvy musí být
proveden bezodkladně a srozumitelně. Návrh musí obsahovat dopad navrhovaných změn
na cenu zájezdu, lhůtu na rozhodnutí, důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od
smlouvy, a údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě
určené cestovní kanceláří (která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu
smlouvy zákazníkovi) od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
c) Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu
zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánu nebo mimořádných okolností
(stávky, války, vypuknutí nepokojů, dopravní komplikace, úmrtí účastníka nebo vedoucího
zájezdu, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti), které cestovní kancelář nemohla
ovlivnit ani předvídat a kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí,
které lze po cestovní kanceláři rozumně požadovat. V těchto případech není cestovní
kancelář odpovědná za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoli pokuty a
odškodné.
d) Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu či zrušení nástupního či svozového místa
k odjezdu na zájezd a od návratu ze zájezdu v případě, že na daném nástupním místě
nebylo dosaženo minimálního počtu 6 přihlášených osob. V tomto případě uhradí cestovní
kancelář nutné náklady, které zákazníkovi vznikly pro přesun na náhradní nástupní místo –
např. autobus, vlak 2. třídy; cestovní kancelář nehradí cestu vlastním automobilem, taxi
apod.). Změna nástupního místa není důvodem k odstoupení zákazníka od smlouvy bez
povinnosti uhradit odstupné.
e) Cestovní kancelář není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a
zaplacených služeb.
f) Cestovní kancelář může v katalogu nebo v poznámce smlouvy stanovit zvláštní
podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu.
Další povinnosti cestovní kanceláře:
a) Jestliže cestovní kancelář neposkytne všechny služby nebo jejich podstatnou část řádně
a včas, třebaže se k tomu smlouvu zavázala, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného
odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat a dbát přitom
na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. V
takovém případě je cestovní kancelář povinna:
 zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo
blížící se původně dohodnutým podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
 vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou cestovní kanceláře, za
které nebylo poskytnuto náhradní plnění
 poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly
poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
 v případě, že cestovní kancelář zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší
kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), pak případný rozdíl v
ceně uhradí cestovní kancelář z vlastních prostředků
 v případě, že cestovní kancelář zajistí jako náhradní plnění služby nižší kvality, vrátí
zákazníkovi rozdíl v ceně.
b) Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá
opatření k dopravě cestujícího zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž
zákazník souhlasil.
c) Cestovní kancelář je povinna poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou
objednávku, nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu informace na standardizovaném
příslušném formuláři dle zákona č. 159/1999 Sb.
d) Cestovní kancelář je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a jsou
cestovní kanceláři známy.
e) Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných událostí zajistit návrat zákazníka v
souladu se smlouvou, nese cestovní kancelář náklady na nezbytné ubytování, pokud
možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci. Cestovní kancelář se nemůže
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné události, jestliže se na takové události nemůže
podle platných právních předpisů Evropské unie odvolat příslušný dopravce.
7. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní kanceláře:
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit jen v následujících
případech:
a) pokud nebylo dosaženo minimálního počtu klientů pro uskutečnění zájezdu. Tato
skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. Zároveň musí cestovní kancelář tuto
skutečnost zákazníkovi oznámit ve lhůtě, která nesmí být kratší než:
 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že doba trvání zájezdu je delší než 6 dní
 7 dní před zahájením zájezdu v případě, že doba trvání zájezdu je 2 až 6 dní
 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že doba trvání zájezdu je méně než 2 dny.
Cestovní kancelář v tomto případě nabídne zákazníkovi novou smlouvu nebo vrací
zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd. Cestovní kanceláři však nevzniká vůči
zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
b) uskutečnění zájezdu či plnění služeb brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které
cestovní kancelář nemohla předvídat a kterým nemohla zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze na ní požadovat; cestovní kancelář musí tuto skutečnost oznámit
zákazníkovi ještě před zahájením zájezdu. Cestovní kancelář v tomto případě nabídne
zákazníkovi novou smlouvu nebo vrací zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd.
Cestovní kanceláři však nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
c) porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li cestovní kancelář od smlouvy před
zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit
cestovní kanceláři níže stanovené odstupné. Cestovní kancelář má právo odstoupit s
okamžitou platností od smlouvy před či kdykoliv během poskytnutí služeb ze smlouvy
vyplývajících, pokud zákazník svým nevhodným a hrubým chováním ohrožuje život a
zdraví své a případně dalších cestujících nebo vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu,
popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Cestovní kancelář má v takovém
případě právo zákazníka ze zájezdu vyloučit a zákazníkovi zaniká nárok na úhradu
nečerpaných služeb (případné další vzniklé náklady si zákazník hradí sám). Vyloučena je
přeprava osob v podnapilém stavu a osob pod vlivem omamných látek. Z přepravy mohou
být vyloučeni i cestující, kteří nerespektují přepravní řád dopravní společnosti (za jehož
porušení nesou plnou odpovědnost) – nebo vulgárně a hrubě napadají zástupce cestovní
kanceláře (např. z důvodu zpoždění dopravy).
Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:
a) Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení
zaplacených plateb, aniž by musel platit jakékoli odstupné, pouze v následujících
případech:
 při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
 při změně konání termínu o více než 24hodin
 při nesouhlasu s návrhem na změnu smlouvy při závažné změně některé z hlavních
náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu. Podstatnými změnami se rozumí:
zásadní změna místa a kategorie ubytování, významná úprava programu či trasy zájezdu
(týká-li se více než 20 % doby jeho trvání). O podstatnou změnu ubytování se nejedná v
případě, jestliže je nové ubytování zajištěno v objektu stejné nebo vyšší kategorie. Za
podstatnou změnu se rovněž nepovažuje změna odjezdové trasy, změna přepravce,
uskutečnění mezipřistání, změna letového řádu apod.
 jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu
nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu
V těchto případech je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu či služeb podle zrušené
smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník však nemá právo
na náhradu škody.
b) Odstoupí-li zákazník od smlouvy, aniž by cestovní kancelář porušila své povinnosti, či
odstoupí-li cestovní kancelář od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je
zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné (podle odstavce „Odstupné“).
c) Odstoupení od smlouvy musí být vždy provedeno písemně a musí být podepsáno
osobou, která smlouvu uzavřela.
d) Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo
odstoupení od smlouvy doručeno do sídla pořadatele zájezdu nebo na jeho pobočku. Do
počtu dní se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba.
8. Odstupné
a) V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit cestovní
kanceláři odstupné, je zákazník povinen uhradit odstupné (stornopoplatek) ve výši
skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však následující
procentuální sazbu (rozhodujícím dnem pro určení časového období je den před
plánovaným poskytnutím první služby):
 60 dní a více 10 % z celkové ceny zájezdu, min. 1000 Kč
 59 až 46 dní 30 % z celkové ceny zájezdu, min. 1000 Kč
 45 až 30 dní 50 % z celkové ceny zájezdu, min. 1000 Kč
 29 až 15 dní 70 % z celkové ceny zájezdu
 14 až 10 dní 80 % z celkové ceny zájezdu
 9 dní a méně a při nedostavení se k odjezdu 100 % z celkové ceny zájezdu.
b) U letenek a zájezdů s leteckou dopravou se výše odstupného vždy určuje podle
skutečně vynaložených nákladů – většina letenek je neměnná a nevratná.
c) V případě, že zákazník přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na
straně zákazníka (např. poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, nedodržení celních,
pasových a vízových předpisů, apod.), činí stornopoplatek 100 % z celkové ceny
objednaných služeb.
d) Celkovou cenou zájezdu se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby
včetně všech objednaných fakultativních služeb. Skutečně vzniklými náklady se rozumí
provozní náklady cestovní kanceláře a smluvně sjednané nebo právním předpisem
stanovené náhrady dodavatelům služeb cestovní kanceláře.
e) Při odstoupení od smlouvy cestovní kancelář vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději
14 dní po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho
prospěch za zájezd. Cestovní kancelář má právo jednostranně započíst odstupné
(stornopoplatek) se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené
ceny zájezdu. V případě odstoupení jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji, musí zbývající
osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení
bungalovu, apartmánu, studia, chatky a vily nižším počtem osob.
f) Klient má právo za sebe vyslat náhradníka. Při provedení této změny, jsou účtované
ceny dle smlouvy (náhradník nemá právo na dodatečné slevy, nabídky last minute apod.).
Tuto změnu musí oznámit cestovní kanceláři písemně nejpozději 7 dní před zahájením
zájezdu. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se
smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení celkové ceny zájezdu a jsou povinni cestovní
kanceláři uhradit jakékoli náklady, které cestovní kanceláři vzniknou v souvislosti se
změnou osoby zákazníka.
g) Za dodatečné změny na smlouvě je cestovní kancelář oprávněna účtovat zákazníkovi
poplatek ve výši 200 Kč za každou změnu. U leteckých zájezdů podléhá změna jména
cestujícího kromě manipulačního poplatku také poplatku za překnihování letenky, popř.
vícenákladu na pořízení nové letenky (pokud není možné původní letenku překnihovat).
h) Následující změny na přání zákazníka jsou vždy posuzovány jako odstoupení od smlouvy
a podléhají stornopoplatkům:
 změna jmen dvou a více cestujících
 změna jména cestujícího v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu
 změna termínu, destinace, hotelu, popř. místa odletu a příletu.
i) Cestovní kancelář upozorňuje zákazníky, že v ceně zájezdů není zahrnuto pojištění
stornopoplatků v případě zrušení zájezdu, a proto všem doporučuje doobjednání
fakultativního cestovního pojištění
9. Vady zájezdu, odpovědnost cestovní kanceláře za škody, reklamace
a) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené
smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo
jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
b) Jestliže byl rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb objektivně nižší, než bylo sjednáno
ve smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci
včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být uskutečněna okamžitá náprava, pokud
možno na místě samém. S odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení
a řádného vyřízení reklamace.
c) Zákazník je povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace – zejména
podat informace, předložit doklady a specifikovat své požadavky. Umožňuje-li to povaha
věci, je zákazník povinen umožnit přístup do prostoru ubytování či dopravy, aby se
oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace.
d) Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady
poskytnutých služeb na základě smlouvy o zájezdu bez zbytečného odkladu, cestovní
kancelář mu slevu z ceny nepřizná. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva
roky.
e) Zákazník může podat reklamaci písemně nebo ústně v kterékoliv provozovně, sídle
nebo místě podnikání, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného
pověřeného pracovníka cestovní kanceláře. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž
prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu.
f) V případě ústního podání reklamace je pověřený pracovník cestovní kanceláře povinen
sepsat se zákazníkem reklamační protokol, který podepíše zástupce cestovní kanceláře.
Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu a podpisem potvrdí
souhlas s jeho obsahem a převzetí.
g) Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum,
důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možností
předmět reklamace průkazně skutkově doloží.
h) K uplatněné reklamaci vystaví cestovní kancelář písemné potvrzení o reklamaci, v němž
je uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je
předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
i) V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela či z části důvodná, spočívá vyřízení
reklamace v bezplatném odstranění vady služby (pokud je to možné), či v poskytnutí
náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně
poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních
předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovních kanceláří od smlouvy
odstoupit.
j) Cestovní kancelář nenese vinu a neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
 zákazníkem
 u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě
 u služeb a akcí, které si zákazník objedná sám nebo jinak než prostřednictvím Cekare
s.r.o.
 třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo
možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná
 neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého
úsilí, které lze rozumně požadovat
Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi,
které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné
smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu
pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře není v těchto
případech dána ze zákona.
k) Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, je omezena v
souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. V letecké
dopravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v
mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále
nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č.
889/20002 ze dne 13. 5. 2002.
l) Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními
podmínkami společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na
palubu, změnu třídy, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatit okamžitě po zjištění,
nejlépe přímo u příslušné letecké společnosti. Pokud dojde při přepravě ke škodě na
zavazadlech musí být tato skutečnost nahlášena ihned po příletu na příslušném místě na
letišti, kde musí být sepsán protokol o poškození či ztrátě zavazadel (P.I.R.), který je
nezbytný pro další jednání zákazníka s leteckou společností.
m) Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo
neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích
rychlou pomoc.
n) Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace,
pokud se obě strany nedohodnou jinak. V ostatním platí ustanovení obecně závazných
právních předpisů.
o) V případě, že dojde mezi cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského
sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,
může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,
web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je
zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník může
takový návrh učinit ve lhůtě 1 roku od podání reklamace. Mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje a náklady s ním spojené si strany sporu nesou
samy.
10. Fakultativní cestovní pojištění
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění (na léčebné výlohy, odpovědnost za
způsobené škody, storno zájezdu ze zdravotních důvodů, pojištění zavazadel apod.).
Cestovní kancelář nabízí ke všem svým zájezdům komplexní cestovní pojištění od Evropské
cestovní pojišťovny a. s., které pokrývá všechny tyto případy. Komplexní cestovní pojištění
je nevratné – v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka činí stornopoplatek
100 % z ceny pojištění. Pojištění se řídí Podmínkami komplexního pojištění a rámcovou
pojistnou smlouvu – tyto dokumenty jsou ke stažení na http://
http://www.cekare.cz/informace/ke-stazeni/ v sekci Ostatní dokumenty. Pojištěním
vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou – cestovní kancelář je pouze
zprostředkovatelem tohoto vztahu. Případné události řeší zákazníci přímo s pojišťovnou a
do řešení a likvidace případné pojistné události cestovní kancelář nevstupuje. Cestovní
kancelář je povinna poskytnout zákazníkovi nezbytnou součinnost při řešení škodní
události. Pokud nemá zákazník zájem o výše uvedené cestovní pojištění, může si
individuálně sjednat cestovní pojištění u jakékoli pojišťovny dle vlastního výběru. Zákazník,
který si nesjedná cestovní pojištění, bere na vědomí riziko vyplývající z případného
odmítnutí poskytnutí zdravotní péče v zahraničí z důvodu nesjednání pojištění a finanční
náklady jdou k tíži zákazníka. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za případné
následky (hmotné i nehmotné) vzniklé účastníkům v případě, že nemají po dobu zájezdu
sjednáno cestovní pojištění.
11. Povinné smluvní pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře – Doklad pro
pojištěné
Cestovní kancelář uzavřela u pojišťovny Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. pojištění, na
základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenému na zájezd ve smyslu zákona č. 159/1999
Sb. právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
1) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je
tato doprava součástí zájezdu
2) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskutečnil
3) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu, v případě, že se zájezd částečně uskutečnil.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku jejího úpadku a
neplnění smlouvy, tak přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu
pojišťovna poskytla. Šetření škodní události provádí pro ERV Evropskou pojišťovnu a. s.
asistenční služba EURO-CENTER PRAGUE
Repatriace ze zahraničí:
V případě, kdy dojde ke skutečnosti uvedené v bodě 1, neprodleně kontaktujte asistenční
centrálu – telefon: +420 221 860 606 nebo email: help@euro-center.cz
Refundace nákladů:
V případě, kdy dojde ke skutečnosti uvedené v bodě 2 nebo 3, učiňte nejpozději do 6
měsíců písemné oznámení na adresu:
ERV Evropská pojištovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
a předložte Vaši smlouvu o zájezdu a případné další doklady potřebné k refundaci nákladů.
12. Pomoc v nesnázích
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku
nevyhnutelných a mimořádných událostí zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou,
je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích zejména tím, že
mu:
a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci,
b) je nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
Zaviní-li si zákazník nesnáze sám, může cestovní kancelář za svou pomoc požadovat
přiměřenou náhradu skutečně vynaložených prostředků. Ocitne-li se zákazník v nesnázích,
doporučujeme kontaktovat průvodce, delegáta, popř. zástupce cestovní kanceláře – paní
Radku Chudobovou, mobilní telefon: +420 604 840 033 nebo email: cekare@cekare.cz.
13. Další smluvní podmínky
Dítě do 2 let (infant) – cestuje bez nároku na sedadlo v letadle, na zavazadlo, lůžko a
stravu v ubytovacím zařízení. Může za ně být účtován manipulační poplatek (dle smlouvy)
a nesmí do dne návratu ze zájezdu dovršit věku 2 roky. V případě autobusové dopravy je
však z bezpečnostních důvodů vyžadováno vlastní sedadlo, které je zpoplatněno dle
katalogu.
Ubytování – poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu, popř. v letáku. V
případě překnihování (overbookingu), ke kterému ve všech turistických oblastech
příležitostně dochází, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit ubytování stejné či vyšší
kategorie. V rámci hotelu nemusí být pokoje vždy stejné (vybavení, velikost, poloha,
výhled). Za pokoj s výhledem na moře je považován pokoj jak s výhledem čelním, tak s
výhledem bočním. Pokoj s označením „mořská strana“ nezaručuje výhled na moře. Na
rozdělení pokojů nemá vliv cestovní kancelář, toto je plně v kompetenci ubytovacího
zařízení nebo zajištující spolupracující agenturou. Jednolůžkové pokoje jsou v mnoha
hotelech k dispozici jen v omezeném počtu, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi
malé, často bez balkonu a nejsou vždy identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých
hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může
být např. pohovka, rozkládací gauč, lehátko, palanda apod. a není vždy pevnou součástí
pokoje. Přistýlky nemají vždy rozměry standardního lůžka, mohou být užší a kratší.
Umístěním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým omezením prostoru. Zařazení
hotelů do kategorií se řídí právními předpisy daného státu. Podle mezinárodních zvyklostí
musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10 hod, možnost nastěhování v den příjezdu
bývá až po 15. hod. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje.
U zájezdů s dopravou je první a poslední den v ubytování určen k přepravě klientů do/z
cílové destinace, realizaci transferů a tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného
rekreačního pobytu – v tomto smyslu nelze tento fakt považovat za zkrácení pobytu a
případný důvod pro reklamaci. Rovněž neexistuje absolutní klid v navštívených destinacích
– k dovolené patří zábava, restaurace a diskotéky, které mohou být zdrojem hluku.
Cestovní kancelář nemá rovněž vliv na případnou stavební činnost v destinacích, která
rovněž může být zdrojem hluku, prachu či dočasného omezení pohodlí.
Pláže – u jednotlivých ubytovacích zařízení uvádíme obvykle vzdálenosti tohoto zařízení k
nejbližší pláži. Tento údaj je orientační a vychází většinou z údajů uváděných v
propagačních materiálech hotelů, kempů apod., je měřen vzdušnou čarou od nejbližšího
bodu ubytovacího zařízení směrem k pláži. Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i
místním obyvatelům. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh), medúz apod.
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z klimatických nebo jiných
nepředpokládaných důvodů. Použití lehátek a slunečníků na pláži je obvykle za poplatek
(pokud není uvedeno jinak), stejně tak využití sportovních programů., které jsou uváděny
u jednotlivých ubytovacích kapacit, pokud není uvedeno jinak. Režim plážového servisu je
možné ze strany hotelů měnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků většinou
neodpovídá plné kapacitě hotelu a nelze vymáhat jejich přidělení v případě obsazení celé
kapacity.
Lanovky a vleky - u jednotlivých ubytovacích zařízení uvádíme obvykle vzdálenosti tohoto
zařízení k nejbližší lanovce. Tento údaj je orientační a vychází většinou z údajů uváděných v
propagačních materiálech residencí, hotelů apod., je měřen vzdušnou čarou od nejbližšího
bodu ubytovacího zařízení směrem ke sjezdovce.
Letecká přeprava – Dojde-li vlivem povětrnostních, technických nebo jiných podmínek
nebo v důsledku mimořádných okolností nezaviněných cestovní kanceláří ke změně
odletu, odletového či příletového místa, mezipřistání, zpoždění apod., neodpovídá
cestovní kancelář za případné škody, které by mohly zákazníkovi tímto vzniknout, a není
povinna nahradit služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. Dojde-li v
průběhu letecké přepravy k poškození či ztrátě zavazadla, je nutné, aby cestující tuto
skutečnost nahlásil ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, kde bude sepsán
reklamační protokol nezbytný pro další jednání s leteckou společností. Za poškození či
ztrátu zavazadla nenese cestovní kancelář odpovědnost. V případě, že dojde k
významnému zpoždění letecké dopravy a zákazník má pocit, že by měl být leteckou
společností odškodněn, doporučujeme se obrátit na webové stránky www.claimcloud.cz.
Autobusová doprava – Za platné nástupní místo se považuje to nástupní místo, které je
uvedeno v smlouvě. Jakákoli změna je možná pouze se zpětným písemným
odsouhlasením cestovní kanceláře. Svozy z nástupních míst mohou být realizovány
různými dopravními prostředky podle potřeb cestovní kanceláře. Svozová trasa nemusí být
nejkratší možná. V případě menšího počtu účastníků autobusového zájezdu může být
doprava realizována minibusem. Místo a čas nástupu jsou uvedeny v odbavovacích
pokynech, jež zákazník obdrží nejpozději 7 dní před odletem (odjezdem). Cestující musí
být na místě nástupu připraveni 15 min předem, jinak si musí zajistit dopravu na další
nástupní místo na vlastní náklady. Při sestavování zasedacích pořádků vychází cestovní
kancelář z termínu přihlášení zákazníka; cestovní kancelář si vyhrazuje právo změny místa
zákazníka v autobuse z důvodu organizace zasedacího pořádku.
Fakultativní výlety – cestovní kancelář nabízí u některých zájezdů možnost sjednání
fakultativních výletů; ceny fakultativních výletů uvedené v katalogu jsou orientační a
mohou se během sezóny měnit. Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou
například nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace výletu
nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných smlouvou. Upozorňujeme i na
skutečnost, že program výletu může být z objektivních důvodů změněn. U fakultativních
výletů nemusí být zajištěn doprovod česky hovořícího průvodce. V případě zrušení
fakultativního výletu sjednaného smlouvou ze strany zákazníka je uplatňováno odstupné
dle odstavce „Odstupné“.
Náklady na vstupy, dopravu a taxy – v ceně zájezdů nejsou obvykle zahrnuty náklady na
vstupy do navštívených objektů, náklady na místní dopravu, pokud je v rámci programu
využívána, a na pobytové či lázeňské taxy, které některá města, lázně i turistická centra
zavádějí. Zákazník musí být s touto skutečností seznámen ve smlouvě a musí s těmito
výdaji počítat. Přesná výše těchto výdajů je zákazníkovi oznámena nejpozději 7 dní před
zahájením zájezdu v cestovních pokynech.
14. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
1) Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu
nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje
zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka
(fyzické osoby): titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého
pobytu (ulice a číslo popisné, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, kontakty
na osoby blízké, číslo cestovního dokladu, datum platnosti cestovního dokladu, bankovní
spojení, historii plateb, podpis.
2) Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb
cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci,
ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.).
3) Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné
zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a
zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb
cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
4) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu,
specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního programu. Cestovní kancelář je
oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto
souhlasu. Zasílání marketingových nabídek může zákazník odvolat zasláním emailu na
cekare@cekare.cz.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka
v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na http://www.cekare.cz/gdpr.
15. Závěrečná ustanovení
a) Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy, podmínek nebo jiných
podmínek, které tvoří nedílnou součást smlouvy, nemá vliv na celkovou platnost ani
vymahatelnost kteréhokoliv jiného ustanovení smlouvy, podmínek nebo jiných podmínek,
které tvoří součást smlouvy.
b) Cestovní kancelář je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy
od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy
vlastní.
c) Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost od 1. 7. 2018 a nahrazují dříve
vydané.